status:

Kushtet e përdorimit


Kushte të Përdorimit (“Kushtet”) janë të detyrueshme për të vazhduar më tutje shfrytëzimin e shërbimeve dhe produkteve të Foleja dhe në momentin e pranimit të tyre, trajtohen si kontratë e lidhur nga në mes të: Foleja (këtu e tutje “Foleja”), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e cila është e organizuar dhe vepron në bazë të ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës, e regjistruar pranë Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve të Kosovës – ARBK, me numër unik identifikues 811872911 dhe adresë në: Rruga “Ahmet Krasniqi”, 10000 Prishtinë Republika e Kosovës; dhe juve si përdorues, në bazë të të dhënave të ofruara në momentin e regjistrimit tuaj në platformë (“Përdoruesi”); Individualisht i referuar si “Palë”, dhe së bashku të referuar si “Palët”.